ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚRady ke školní přípravě dítěte

Práce s dětmi se sníženým nadáním

Zásady psychohygieny při domácí přípravě dítěte s DYS

Dětská práva

Doporučení rodičům

Jak přežít školu

Prezentace - Strategie učení

Ohlasy žáků na preventivní pořad Rozsviťte hvězdy a 13 komnata

Láska, pro kterou nemusíte nic dělat

Naučte své děti správně hospodařit

Jak se učit na střední škole

Řešení vrstevnických vztahů

Díky zapojení školy do projektu V.I.P. Kariéra a jeho pokračování v projektu Rozvoj školního poradenského pracoviště VIP II., který je financován Evropskými sociálními fondy ESF a ze státního rozpočtu ČR, jsou od září 2006 služby školního poradenského pracoviště na naší škole rozšířeny o činnost školního psychologa.

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Březnice, Rožmitálská 419, 262 72 Březnice, tvoří:

 • Školní psycholožka, výchovná poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Ivana Popová, e-mail: popova@zsbreznice.cz
 • PRACOVNÍ DOBA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ZŠ BŘEZNICE

  Práce se žáky 
  Po: 7.00 - 11.30  --
  Út:  --12.00 - 15.30
  St: 7.00 - 11.30  --
  Čt:  --11.30 - 15.00
  Pá:  8.00 - 12.00 

  Práce s ostatními 
  Po:  --11.30 - 14.00
  Út: 7.00 - 12.0015.30 - 18.00
  St:11.30 - 14.00
  Čt: 7.00 - 11.30 
  Pá: 7.00 -  8.0012.00 - 14.00

  Po osobní domluvě kdykoliv - tel.: 605 871 724
  Krizová intervence okamžitě.

  Proč poradenské pracoviště...

  Každý potřebujeme a chceme stále víc a více informací – o světě, o přírodě, o městě, ve kterém žijeme, o lidech nám blízkých a o sobě. A pak také o tom, jak s těmito informacemi zacházet, jak je používat a využívat ve svůj prospěch, i prospěch nás všech. Abychom byli zdraví, spokojení, úspěšní a prožívali radost ze života. Jenže ne vždy jde život lehce a snadno. A tak se obracíme o pomoc na odborníky a věříme, doufáme…

  Co nabízíme žákům, rodičům, pracovníkům školy a dalším zájemcům...

  Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační:

  Výchovný poradce se věnuje primárně problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. b) výchovné poradenství - práce s integrovanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  a) poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
  • poskytování informací o studiu na středních školách, středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích rodičům, žákům a třídním učitelům (třídní schůzky, odborné publikace, nabídky škol)
  • organizování besed žáků 9.tříd se zástupci středních škol a učilišť
  • předávání potřebných informací k volbě povolání učitelům
  • zveřejňování aktuálních informací o volbě povolání na nástěnce
  • provádění skupinových šetření k volbě povolání, zájmové dotazníky
  • spolupráce s IPS úřadů práce, organizování besed k volbě povolání v informačních poradenských střediscích na úřadech práce
  • podávání informací o zvláštním režimu přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • sledování (evidence) přijímání žáků na SŠ a OU
  • pomoc žákům, kteří nebyli přijati, při sestavování odvolání
  c) řešení výukových a výchovných problémů žáků
  • kontrola dodržování školního řádu
  • spolupráce s TU a vedením školy při řešení výchovných a výukových problémů
  • při řešení výukových problémů uplatňovat individuální přístup ve vyučování, spolupráce s rodiči, PPP a SVP

  Prevence rizikového chování

  Cílem prevence rizikového chování žáků na škole je:

  Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

  Aktivity spojené s prací školního metodika prevence  Cílem prevence na škole je předcházet začátkům užívání legálních i nelegálních drog (prvnímu užití) a problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou. Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

  Aktivity spojené s prací školního metodika protidrogové prevence: Poznámka: školní metodik prevence se omezuje jen na specifické školní prostředí.

  Několik internetových odkazů na stránky s podobnou tématikou najdete zde